ONILSA Warrant Plus

Si desitja que el seu edifici tingui un període de garantia major al que ofereix el marc legal, li oferim la construcció mitjançant el contracte Onilsa Warrant Plus. Les garanties que ofereix el codi tècnic de la edificació són inferiors a les que ofereixen els fabricants de vehicles, electrodomèstics o altres objectes de consum, tot i així, els edificis són els actius de major valor als balanços de les empreses.

Warrant Plus

Mitjançant el contracte Warrant Plus obtindrà tres anys de garantia completa pel seu edifici. Paviments, cobertes, portes, etc. queden coberts per aquesta garantia en un mateix paquet de serveis, que van des de l’execució del projecte fins al manteniment de l’edifici, pel mateix període de temps.

Serveis Contractats

ESTUDIS I AVANTPROJECTES – PROJECTES – GESTIÓ – PROJECT MANAGEMENT – CONSTRUCCIÓ – POST VENTA – ONILSA OPERACIONS

onilsa warrant plus-01